اتفاقاتی می افتد که باعث میشه دور شوی از ظالمان .

کارهایی که فقط برای خدا باید انجام داد و از انجام دادن آن، که موجب پایدار ماندن ظالمان ، کافران و منافقان گمراه هست ، خودداری نمود .

مؤمنان نباید کافران و منافقان که دشمن خدا هستن را همراه خود قرار بدهند .

یادم می‌ماند که خدا در این امر مرا آگاه کرد .

همیشه اتفاقاتی بود که ، دورو خود را ، خوب نشان می‌داد و این خوب بودن باور پذیر نبود .

پشکل در مقابل طلا . من به نوعی پشکل را انتخاب کردم .

این انتخاب از عقلانیت بود و به این فکر میکردم که چرا طلا اینگونه هست!. طلا نیست ، فقط ظاهر خود را اینگونه معرفی می‌کنند.

حکمت خدا بود که ارزش را تعیین می‌کرد. این الله هست که می گوید بشناس ، و من می گویم شناختم و… .

تعجب این است خود را فرشته نجات عالم می‌دانند.

و الان مشخص است که اونی که به ظاهر پاک و یا خوب بود چقدر باطن پست و پلید دارد .

گمراهی است که خدا فرموده که افراد خیال می‌کنند در راه درست قرار دارند .